Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng ban chuyên môn Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước HòaPhòng kế hoạch kỹ thuật

Phòng có 6 người, chức năng và nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất và kinh doanh hàng năm và kế hoạch dài hạn.

- Điều hành đơn vị sản xuất thực hiện đúng kế hoạch được giao.

- Thực hiện và theo dõi các hợp đồng kinh tế đã ký.

- Thu thập số liệu và thực hiện chế độ báo cáo với cấp trên.

- Thiết kế, thẩm định đồ án, dự toán duy tu sữa chữa công trình, trình Giám đốc hoặc cấp trên phê duyệt.

- Giám sát thực hiện sửa chữa thường xuyên công trình.

- Giúp Giám đốc xét duyệt sáng kiến cải thiện kỹ thuật và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào công tác quản lý khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Phòng Tổ chức hành chính lao động và tiền lương

Phòng có 14 người, chức năng và nhiệm vụ:

- Đề xuất với lãnh đạo Công ty về sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị sản xuất.

- Quản lý thực hiện công tác lao động tiền lương.

- Quản lý hồ sơ, công tác nhân sự.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, thanh tra, khen thưởng, kỷ luật, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ công nhân viên chức.

- Khám chữa bệnh ban đầu cho cán bộ CNVC.

Phòng quản lý nước và công trình

Phòng có 18 người, chức năng và nhiệm vụ:

- Tính toán thuỷ văn điều tiết hồ chứa đúng với quy chế vận hành đã được bộ phê duyệt.

- Điều hành tưới tiêu theo hợp đồng dùng nước của các địa phương.

- Tổ chức kiểm tra công trình trước, sau mùa lũ, đề xuất các phương án xử lý kỹ thuật công trình đảm bảo sự làm việc ổn định của hệ thống.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị dùng nước để thực hiện nhiệm vụ tưới tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc duy tu sữa chữa thường xuyên công trình.

- Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Phòng kế toán và tài vụ

Phòng có 05 người, chức năng và nhiệm vụ:

- Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty về công tác kế toán – tài chính cụ thể:

- Chỉ đạo hoạt động của hệ thống kế toán trong Công ty, hướng dẫn kiểm tra để thực hiện đúng các chế độ chính sách của nhà nước đã ban hành.

- Quản lý, sử dụng các nguồn vốn để SXKD có hiệu quả.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tài chính, thực hiện báo cáo kế toán theo chế độ nhà nước quy định.

Lập và trình duyệt quyết toán quý, năm của Công ty.

Đội bảo vệ

Đội có 22 người, chức năng và nhiệm vụ:

- Đội có trụ sở tại cổng đập chính hồ nước (Xã Phước Minh – DMC – TN).

- Lãnh đạo đội có 01 đội trưởng và 02 đội phó.

- Đội bảo vệ là lực lượng chuyên trách bảo vệ công trình chủ yếu khu vực đầu mối gồm: Đập chính, đập tràn, các cống, tràn xả lũ...

Nhiệm vụ chủ yếu: Tuần tra bảo vệ công trình 24/24 giờ, phối hợp với công an hồ nước và các đơn vị vũ trang của địa phương nhằm nắm tình hình thực hiện công tác bảo vệ từ xa. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trong Công ty. Quản lý, bảo vệ các hoạt động trong lòng hồ.

Đội thủy nông Đầu Mối

Đội có 55 người, chức năng và nhiệm vụ:

- Đội có trụ sở tại tràn xả lũ đập chính

- Lãnh đạo đội và giúp việc: 01 đội trưởng, 03 đội phó và 01 kế toán

- Đội thuỷ nông Đầu Mối quản lý đập chính dài 1.1 km, tràn xả lũ, đập phụ dài 27+ 780 km, kênh tiêu dọc đập phụ, có nhiệm vụ:

• Kiểm tra công trình hàng ngày trước, trong, sau mùa mưa lũ, phát hiện và xử lý các hư hỏng nhỏ (các hang động vật, tổ mối và những sụt sạt mái thượng và hạ lưu đập phụ).

Quan trắc mực nước hồ, chất lượng nước trong hồ, theo dõi các hiện tượng thấm, lún, nghiêng, xê dịch, sạt lở, bồi lắng.

Đội thủy nông Kênh Đông

Đội có 26 người, chức năng và nhiệm vụ:

- Đội có trụ sở tại xã Lộc Ninh – Dương Minh Châu – Tây Ninh (K8 KĐ).

- Lãnh đạo đội và giúp việc: 01 đội trưởng, 02 đội phó và 01 kế toán.

- Đội thuỷ nông kênh Đông quản lý cống số 01 và 34,6 km kênh chính, các cống đầu kênh cấp 1 và các công trình trên kênh, đội có nhiệm vụ:

• Vận hành, bảo vệ công trình theo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật.

• Điều hoà phân phối nước cho từng tuyến kênh theo hợp đồng đã ký, thực hiện các bước tiêu úng trong mùa mưa lũ trong vùng tưới.

• Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên công trình, thường xuyên kiểm tra công trình trước, sau mùa mưa lũ.

• Quan trắc mực nước, lún, nghiêng, xê dịch các công trình trên kênh, sạt lở, lún sụt, lỗ sủi, bồi lắng và kiểm tra chất lượng nước.

Đội thủy nông Kênh Tây.

Đội có 27 người, chức năng và nhiệm vụ:

- Đội có trụ sở tại Ninh Sơn – Hoà Thành – Tây Ninh (K21 kênh Tây).

- Lãnh đạo đội và giúp việc: 01 đội trưởng, 02 đội phó và 01 kế toán.

- Đội thuỷ nông kênh Tây quản lý cống số 02 và 39 km kênh Tây, 517 km kênh tiêu Phước Hội Bến Đình, các cống đầu kênh cấp 01 và các công trình trên kênh, nhiệm vụ chủ yếu của đội thuỷ nông kênh Tây:

• Vận hành, bảo vệ công trình theo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật

• Điều hoà phân phối nước cho từng tuyến kênh theo hợp đồng đã ký, thực hiện các bước tiêu úng trong mùa mưa lũ trong vùng tưới.

• Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên công trình, thường xuyên kiểm tra công trình trước, trong, sau mùa mưa lũ.

• Quan trắc mực nước, lún, nghiêng, xê dịch các công trình trên kênh, sạt lở, lún sụt, lỗ sủi, bồi lắng và kiểm tra chất lượng nước.

Đội thủy nông Phước Hòa

Mới nhận bàn giao giai đoạn I đưa vào vận hành tháng 11/2011, mô hình tổ chức chưa được Bộ NN&PTNT phê duyệt.