Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số/Ký hiệu Ngày nhận Nơi phát hành Ngày ban hành Trích yếu Nơi nhận Ghi chú
{{item.SoKyHieu}} {{item.NgayNhan | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.NoiPhatHanh}} {{item.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.TrichYeu}} {{item.NoiNhan}} {{item.GhiChu}}